Stručni savjetnik za statistiku poljoprivrede iz područja stočarstva i stočarske proizvodnje, ribarstva i farmnih struktura

Poslodavac:Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:Državna služba i uprava, Poljoprivreda - Šumarstvo - Ribarstvo
Mjesto rada:Sarajevo
Rok prijave:25.09.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta:Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a na zahtjev Federalnog zavoda za statistiku, Agencija za državnu službu
Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Federalnom zavodu za statistiku
6 / 1095


04.Stručni savjetnik za statistiku poljoprivrede iz područja stočarstva i stočarske proizvodnje, ribarstva i farmnih struktura

04.Opis poslova: Inicira usklađivanje programa i plana rada sa zakonskim propisima i zahtjevima Eurostata; radi na izradi jedinstvenih statističkih metodologija i standarda za provođenje istraživanja predviđenih programom i planom rada, prati njihovu primjenu i adekvatnost, daje sugestije, mišljenja i prijedloge za izmjene i dopune; učestvuje u
organizaciji, tehničkoj pripremi i provođenju programom predviđenih statističkih istraživanja; priprema izvještaje, informacije i druge stručne i analitičke materijale, priprema objašnjenja za podatke koji se objavljuju o stanju i tendencijama posmatranih pojava i daje stručno-metodološka tumačenja neophodna za pravilnu interpretaciju i
korištenje podataka; primjenom odgovarajućih metoda analizira dobijene rezultate statističkih istraživanja sa stanovišta kvaliteta; postavlja zahtjeve i sarađuje prilikom izrade i izmjena aplikativnih projekata za obradu podataka, prati primjenu i razvoj evropskih i svjetskih metodologija klasifikacija i nomenklatura; radi na usaglašavanju
terminologije statističkih istraživanja sa međunarodnim standardima, definicijama i kodeksima; radi na ocjeni primjene evropskih i svjetskih metodologija, klasifikacija i nomenklatura; prati zakonske promjene i njihov uticaj na metodologije, klasifikacije i nomeklature i radi na njihovom usklađivanju; prati primjenu opštih i statističkih
standarda u registrima, administrativnim izvorima i bazama podataka, evidencijama koje u okviru svoje nadležnosti vode drugi organi i institucije i daje sugestije za izmjene, dopune u cilju bolje upotrebljivosti istih u statističke svrhe, sudjeluje u realizaciji međunarodnih projekata; sudjeluje u definiranju prilikom izrade i izmjena aplikativnih
projekata za obradu podataka; sarađuje na postavljanju zahtjeva za izbor i izradu uzoraka; radi i druge poslove koje odredi šef Odsjeka.

Pripadajuća osnovna neto plaća 1.291,00 KM.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove
utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju: 04.
- VSS -VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, poljoprivredni ili veterinarski fakultet
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje engleskog jezika


Prijavljivanje na konkurs:
01.Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
02.Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
03. Kandidati za stručnog saradnika koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje I ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti i: a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine), b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon
položenog stručnog ispita za namještenika izdati nakon objave javnog konkursa, c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su
postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog
obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 10/18 – prečišćeni tekst).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
Ul. Kulovića br. 7. 71000 Sarajevo
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom zavodu za statistiku”

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.

V.D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave


Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Sarajevski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Strani jezik:engleski
Potrebno radno iskustvo:tri godine

Kontakt podaci

Naziv preduzeća:Agencija za državnu službu Federacije BiH
Adresa:Hamdije Kreševljakovića 19/V, 71000 Sarajevo
Internet adresa:www.adsfbih.gov.ba

Pretraži ponudu poslova!