Stručni saradnik za informisanje i obradu zahtjeva za pristup informacijama

Poslodavac:Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:Administracija i slične usluge, Državna služba i uprava, Mediji, Pravo
Mjesto rada:Lukavac
Rok prijave:24.10.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta:Na osnovu člana 37. i 87., stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (''Službene novine TK'', br: 7/17, 10/17 i 10/18), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općinskog suda u Lukavcu, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općinskom sudu u Lukavcu 4 / 509

- Stručni saradnik za informisanje i obradu zahtjeva za pristup informacijama - 1 (jedan) izvršilac.

Opis poslova:
-obrađuje zahtjeve i blagovremeno omogućava podnosiocima zahtjeva za pristup
informacijama, pristup traženim informacijama u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u FBiH (uvid ili kopiranje tražene isprave, informacije i sl.),
-stara se o naplati sudske takse za dostavu kopija traženih isprava u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa
informacijama u FBiH,
-vodi evidenciju i statistiku o podnesenim i obrađenim zahtjevima u skladu sa Zakonom i Uputstvom za provođenje Zakona o slobodi pristupa informacijama u F BiH,
-dostavlja kvartalne i godišnje izvještaje o dostavljenim informacijama Instituciji ombudsmena i Parlamentarnoj skupštini u skladu sa Zakonom i Uputstvom,
-obavlja poslove odnosa sa javnošću – portparola,
-odgovara na upite novinara uz prethodnu konsultaciju sa predsjednikom suda, sekretarom suda, predsjednicima sudskih odjeljenja i sudijom koji postupa u predmetu za
koji se informacija traži,
-vodi web stranicu suda i stara se o ažurnosti iste, po potrebi održava konferencije za štampu i na njima upoznaje javnost o aktivnostima suda, sarađuje sa
predsjednicima sudskih odjeljenja radi upoznavanja sa informacijama, vodi biblioteku suda, obavlja poslove sudske uprave do imenovanja sekretara suda, obavlja i druge poslove ponalogu predsjednika suda.

Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Tuzlanski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 38. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom
kantonu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene u Pravilniku o
unutrašnjoj organizaciji i to:
-VSS - pravni fakultet ili fakultet žurnalistike, VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje
prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa 180 ECTS bodova,
-najmanje jedna godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS,
-poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme
(original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku
stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti slijedeću dokumentaciju
(original ili ovjerene kopije):
a. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i
Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon
06.04.1992.godine),
b. dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet
godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita
za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
c. dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.


NAPOMENA ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće
u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja
pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim
rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju), a ne dostave Agenciji validne
dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od
pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima
koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu
Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči
Agencije.
Izabrani kandidat koji u roku od sedam dana od prijema obavještenja o izboru, ne dostavi
Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, bit će brisan sa Liste uspješnih kandidata.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje
ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Tuzlanskom kantonu
(“Sl. novine TK” br:10/18).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa
u ”Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općinskom sudu u
Lukavcu

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:jedna godina

Kontakt podaci

Naziv preduzeća:Agencija za državnu službu Federacije BiH
Adresa:Hamdije Kreševljakovića 19/V, 71000 Sarajevo
Regija:Sarajevski kanton regija
Internet adresa:www.adsfbih.gov.ba

Pretraži ponudu poslova!